W związku ze zmianą art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654) Najemca w czasie trwania stosunku najmu nie ma obowiązku składania deklaracji o wysokości dochodu raz na dwa lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku.

Obowiązek jednorazowego złożenia deklaracji o dochodach mają osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego z zasobów TBS. Jednocześnie osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego będzie miała obowiązek przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.