Kto ma prawo do zawarcia z TBS umowy o partycypację

 • Art.29 ust.1, 2, 2a i 2b oraz art.29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.) wskazują osoby, które mogą zawierać z TBS umowę o partycypację:
 • Art. 29. 1. Pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, a także osoby mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie, mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych lokali.
  • 2. Powiat, gmina, związek międzygminny lub Agencja Mienia Wojskowego, o której mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308 oraz z 2019 r. poz. 492 i 1214), działając w celu podnajmowania lub przydziału lokali mieszkalnych osobom fizycznym, może zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których będzie najemcą.

 

2a. Organizacja pożytku publicznego realizująca cele, o których mowa w art. 30a ust. 2, może zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których będzie najemcą.

2b. Fundusz inwestycyjny zamknięty w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub spółki, których współudziałowcem lub współakcjonariuszem jest taki fundusz inwestycyjny mogą zawierać z towarzystwem umowy uczestnictwa w kosztach budowy lokali mieszkalnych, powstałych przy udziale finansowania zwrotnego.”

 • Art. 29a. Osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. „

Warunki finansowe związane z zawarciem umowy o partycypację

  Partycypant ponosi procentowy udział w kosztach budowy uzależniony od metrażu i wartości danego mieszkania. Partycypacja nie przekracza 30% wartości mieszkania.

Warunki najmu

  • Jakie warunki ustawowe należy spełnić przy zawarciu umowy najmu.

 

Z godnie z art. 30 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.) .) Najemca przy zawieraniu umowy najmu musi udokumentować :

 1. Brak tytułu prawnego do innego lokalu tj. brak: odrębnej własności lokalu, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, służebności mieszkania, prawa najmu, użyczenia, także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, umowa dożywocia.
  • „Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości”
  • „Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega”.

  Aby udokumentować brak tytułu prawnego do innego lokalu Najemca musi złożyć w siedzibie TBS-u stosowne oświadczenie (e-biuro>Dla przyszłych Najemców> Oświadczenie do umowy najmu).

 2. Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu nie może przekroczyć maksymalnego dochodu określonego w ustawie
 • Art. 30 ust. 1 pkt 2- Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r., w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 lub w art. 29a ust. 1, lub wybudowanego przy udziale finansowania zwrotnego, w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 2b,

 

Ilość osób w gospodarstwie domowym  
gospodarstwo 1-osobowe (+5%) 10 062,39 zł
gospodarstwo 2-osobowe (+55%) 14 854,01 zł
gospodarstwo 3-osobowe (+35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób) tj.90% 18 208,14 zł
gospodarstwo 4-osobowe (+35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób) tj.125% 21 562,27 zł
gospodarstwo 5-osobowe (+35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób) tj.160% 24 916,40 zł

 

 • Art. 30 ust. 1 pkt 2a- Dla lokali mieszkalnych wybudowanych wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. w innych przypadkach

 

Ilość osób w gospodarstwie domowym  
gospodarstwo 1-osobowe (nie przekracza 100%) 8 944,35 zł
gospodarstwo 2-osobowe (nie przekracza 145%) 12 969,30 zł
gospodarstwo 3-osobowe (nie przekracza 175%) 15 652,61 zł
gospodarstwo 4-osobowe (nie przekracza 205%) 18 335,91 zł
gospodarstwo 5-osobowe (nie przekracza 205%+35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym ) 21 466,44 zł
  • Aby udokumentować dochód Najemca musi złożyć w siedzibie TBS-u stosowną deklarację (e-biuro>Dla przyszłych Najemców >Deklaracja o dochodach -przed podpisaniem umowy najmu) oraz przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

 

UWAGA
Najemca przed zawarciem umowy najmu jest zobowiązany do wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu w wysokości 12-krotności czynszu liczonej według stawki czynszu obowiązującej na dzień zawarcia umowy najmu.