1. Prośba do Zarządu TBS DOMBUD Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o partycypację – dokumenty, które należy złożyć:
• Pismo dotychczasowego Partycypanta z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie umowy o partycypację na osobę zainteresowaną nabyciem partycypacji ,
• oświadczenie nowego Partycypanta – Najemcy o nie posiadaniu wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania, żadnego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie miasta Będzina/Jaworzna (formularz TBS-u),
• deklaracje o wysokości dochodów (formularz TBS) wraz z zaświadczeniem właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez nowego Partycypanta – Najemcy oraz osoby zgłoszone przez niego do wspólnego zamieszkania.

2. Otrzymanie odpowiedzi od TBS DOMBUD Sp. z o. o. w sprawie przeniesienia partycypacji. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia prośby jest brak zaległości czynszowych tj. opłaty z tytułu najmu lokalu mieszkalnego są dokonywane na bieżąco do 10 dnia każdego miesiąca oraz spełnienie ustawowych wymagań przyszłego Partycypanta – Najemcy oraz dokonanie opłaty manipulacyjnej w wysokości 1.230,00 zł na konto TBS-u.

3. Strony tj. Zbywający i Nabywający, zawierają umowę cesji praw i obowiązków wynikających z umowy o partycypację lub umowę darowizny.

4. Złożenie informacji do Zarządu TBS DOMBUD Sp. z o. o. o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z umowy o partycypację wraz z dostarczenie egzemplarza umowy przenoszącej prawa i obowiązki wynikające z umowy o partycypację (UWAGA! Egzemplarz przedmiotowej umowy musi zawierać urzędowe poświadczenie daty jej zawarcia, umieszczone przez Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania Nabywcy lub należy dołączyć kserokopie deklaracji PCC 3 złożoną w Urzędzie Skarbowym złożonym do 14 dni od dnia podpisania umowy cesji).

5. Złożenie prośby do Zarządu TBS DOMBUD Sp. z o. o. o rozwiązanie umowy najmu.
Umowa najmu może być rozwiązana na dwa sposoby tj.

5.1. jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

5.2. za porozumieniem stron w każdym czasie za zgodą Wynajmującego – wybierając ten sposób rozwiązania umowy najmu należy zaznaczyć to w powyższej prośbie.

6. Złożenie prośby do Zarządu TBS DOMBUD Sp. z o.o. prośby o przelanie rozliczonej kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu lokalu na rachunek bankowy.

7. Wpłacenie kaucji z tytułu najmu lokalu przez przyszłego Najemcę o wartości będącej 12-krotnością czynszu (stawka czynszu obowiązująca w dniu zawierania umowy najmu [zł/m2] * 12 * metraż) na rachunek bankowy:

TBS DOMBUD Sp. z o. o.
42-500 Będzin, ul. Topolowa 6/22
ING BANK ŚLĄSKI S.A. W KATOWICACH
Nr: 95 1050 1214 1000 0022 5454 2141

8. Ustalenie terminu protokolarnego przekazania lokalu mieszkalnego w dziale obsługi mieszkańców (pok. nr 8) po spełnieniu przez Najemcę poniższych warunków:

8.1. należy umówić w dziale technicznym przegląd techniczny mieszkania w celu stwierdzenia występowania usterek powstałych w trakcie użytkowania lokalu oraz określenia stanu zużycia lokalu mieszkalnego (wyliczenie amortyzacji). W tym celu Najemca jest zobowiązany umówić się w dziale technicznym na dzień i godzinę dokonania przeglądu lokalu mieszkalnego (od poniedziałku do piątku – od godziny 8.00 do godziny 13.00, pok. nr 1)

8.2. po otrzymaniu z działu technicznego wyliczenia amortyzacji należy w dziale finansowo- księgowym (pok. nr 7) dokonać rozliczeń wynikających z umowy najmu lokalu mieszkalnego.

9. Protokolarne odebranie mieszkania, podpisanie porozumienia rozwiązującego umowę najmu lokalu mieszkalnego. Przy zdaniu mieszkania Najemca ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z UM, iż wszystkie osoby zamieszkujące w zdawanym lokalu mieszkalnym wymeldowały się.

10. Podpisanie umowy najmu wraz z protokolarnym przekazaniem mieszkania. Warunkiem podpisania umowy najmu i przekazania mieszkania jest spełnienie wszystkich formalności zapisanych w punktach od 1 do 9.

11. Po protokolarnym przekazaniu lokalu mieszkalnego, należy uregulować sprawy związane z dostawcami mediów.

12. Wypłata kaucji zabezpieczającej. W razie rozwiązania umowy najmu i uregulowania należności z tytułu najmu zwaloryzowana kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu. Kwotę kaucji pomniejsza się o:
a) koszty przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego, obliczonego w oparciu o stan faktyczny potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym,
b) amortyzację elementów wyposażenia lokalu, obliczoną na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
c) inne należności Wynajmującego, w tym zaległości w opłatach za najem lokalu.

13. Przy rozwiązaniu umowy najmu lokalu mieszkalnego Najemcy, którzy zawarli z TBS-em umowę najmu miejsca postojowego/garażu, zobowiązani są rozwiązać w/w umowę. Umowę najmu miejsca postojowego może być rozwiązana na dwa sposoby tj.

13.1. jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

13.2. za porozumieniem stron w każdym czasie za zgodą Wynajmującego – wybierając ten sposób rozwiązania umowy najmu należy zaznaczyć to w powyższej prośbie.

14. Zwrot kaucji zabezpieczającej płatnej z tytułu umowy najmu miejsca postojowego / garażu oraz kaucji za wydanie karty magnetycznej następuje w ciągu 30 dni licząc od dnia protokolarnego przekazania miejsca postojowego/garażu.