„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych – etap II:Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4 z wbudowanymi garażami indywidualnymi wraz z zadaniem 2 infrastruktury towarzyszącej i parkingami oraz zadaniem 2 zagospodarowania terenu przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia