„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych – etap I: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 3 z wbudowanymi garażami indywidualnymi wraz z zadaniem 1 infrastruktury towarzyszącej i parkingami oraz garażami wbudowanymi w skarpę i zadaniem 1 zagospodarowania terenu przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia