W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przeniesień partycypacji poniżej przedstawiamy procedurę przeniesienia partycypacji i przekazania mieszkania

 1. Dotychczasowy Partycypant obowiązany jest wystąpić do Zarządu TBS DOMBUD z o.o. z siedzibą w Będzinie z wnioskiem zawierającym prośbę o wyrażenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, który powinien zawierać:
 • pisemny wniosek z prośbą dotychczasowego Partycypanta o wyrażenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego na inną osobę zainteresowaną nabyciem praw i obowiązków z ww. umowy • wniosek,
 • oświadczenie nowego Partycypanta – Najemcy o nie posiadaniu wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania, żadnego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie miasta Będzina/Jaworzna (formularz TBS), • Oświadczenie do umowy najmu
 • deklarację o wysokości osiąganych dochodów przez nowego Partycypanta – Najemcę (formularz TBS) wraz z zaświadczeniami o osiąganych dochodach z roku poprzedzającego datę złożenia deklaracji, osób które będą wspólnie z Najemcą zamieszkiwać lokal mieszkalny (zaświadczenie z zakładu pracy określające kwotę netto osiąganych dochodów a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z biura rachunkowego) • Deklaracja o dochodach (przed podpisaniem umowy najmu).
 1. Po złożeniu wniosku i spełnieniu warunków formalnych określonych w pkt 1 regulaminu, Zarząd TBS DOMBUD sp. z o.o. wyrazi zgodę na przeniesienie praw i obowiązków z umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, gdy zostaną zrealizowane łącznie poniższe przesłanki:
 • dotychczasowy Partycypant nie posiada zaległości czynszowych (tj. braku zaległości opłat z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, które powinny być dokonywane na bieżąco do 10 dnia każdego miesiąca) oraz
 • przyszły Partycypant – Najemca spełnia wymagania do zawarcia ww. umowy określone w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 255) oraz
 • dotychczasowy Partycypant dokona opłaty manipulacyjnej w kwocie 1230,00 zł na rachunek bankowy TBS DOMBUD sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie.
 1. Dotychczasowy Partycypant oraz przyszły Partycypant – Najemca (tj. Zbywający i Nabywający), obowiązani są zawrzeć umowę cesji praw i obowiązków wynikających z umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego lub umowę darowizny.
 2. Dotychczasowy Partycypant obowiązany jest złożyć do Zarządu TBS DOMBUD z o. o. informację o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wraz z dostarczeniem umowy przenoszącej prawa i obowiązki wynikające z umowy o partycypację (egzemplarz przedmiotowej umowy winien zawierać urzędowe poświadczenie daty jej zawarcia,  umieszczone przez Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania Nabywcy lub należy dołączyć kserokopię deklaracji PCC 3 złożoną w Urzędzie Skarbowym do 14 dni od dnia podpisania umowy). • Informacja o przeniesieniu partycypacji
 3. Dotychczasowy Partycypant obowiązany jest złożyć do Zarządu TBS DOMBUD z o. o. pisemny wniosek o rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Rozwiązanie umowy najmu lokalu – Będzin
  • Rozwiązanie umowy najmu lokalu – Jaworzno

Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być rozwiązana w następujący sposób:

 • za wypowiedzeniem – jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, lub
 • za porozumieniem stron w każdym czasie za zgodą Wynajmującego (TBS DOMBUD sp. z o.o.) – wybierając ten sposób rozwiązania umowy najmu należy zaznaczyć to w powyższej wniosku.
 1. Dotychczasowy Najemca obowiązany jest złożyć do Zarządu TBS DOMBUD z o.o. wniosku z prośbą o przekazanie rozliczonej kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego na wskazany we wniosku rachunek bankowy. • Rozliczenie kaucji za mieszkanie
 2. Przyszły Partycypant – Najemca obowiązany jest wpłacić kaucję zabezpieczającą z tytułu najmu lokalu mieszkalnego o wartości 12-krotności czynszu najmu lokalu mieszkalnego (stawka czynszu obowiązująca w dniu zawierania umowy najmu [zł/m2] * 12 * metraż) na jeden z poniższych rachunków bankowych:

 

TBS DOMBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Będzinie

42-500 Będzin, ul. Topolowa 6/22

ING BANK ŚLĄSKI S.A. W KATOWICACH

Nr: 95 1050 1214 1000 0022 5454 2141

lub

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

ODDZIAŁ W KATOWICACH

Nr: 35 1130 1091 8300 0000 0001 8541

 1. Dotychczasowy Najemca obowiązany jest zwrócić się do Działu Obsługi Mieszkańców TBS DOMBUD sp. z o. o. (pok. nr 8) w celu ustalenia terminu protokolarnego przekazania lokalu mieszkalnego, po uprzednim spełnieniu poniższych warunków:
 • należy ustalić w Dziale Technicznym TBS DOMBUD sp. z o. o.  (pok. nr 1)  termin przeglądu technicznego lokalu mieszkalnego w celu stwierdzenia ewentualnych usterek powstałych w trakcie najmu lokalu oraz określenia stanu zużycia lokalu mieszkalnego (wyliczenie amortyzacji).

Przegląd techniczny lokalu mieszkalnego może być przeprowadzony wyłącznie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00,

 1. po otrzymaniu z ww. Działu Technicznego wyliczenia zużycia lokalu mieszkalnego (amortyzacji) należy dokonać w Dziale Finansowo – Księgowym TBS DOMBUD  sp. z o. o. (pok. nr 7 ) rozliczeń wynikających z umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 2. Po spełnieniu ww. warunków nastąpi protokolarne odebranie przez TBS DOMBUD z o. o. lokalu mieszkalnego. Przy zdaniu lokalu mieszkalnego dotychczasowy Najemca jest obowiązany przedłożyć Wynajmującemu (TBS DOMBUD sp. z o. o.) zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Będzinie/Jaworznie, stwierdzające, że wszystkie osoby zamieszkujące w zdawanym lokalu mieszkalnym zostały wymeldowane.
 3. Podpisanie umowy najmu lokalu mieszkalnego z nowym Najemcą oraz protokolarne przekazanie lokalu mieszkalnego jest możliwe wyłącznie po spełnieniu wszystkich przesłanek określonych w punktach od 1 do 9 niniejszego regulaminu.
 4. Po protokolarnym przekazaniu lokalu mieszkalnego, dotychczasowy Najemca obowiązany jest uregulować wszelkie zobowiązania wynikające z zawartych umów na dostawę mediów do przekazywanego lokalu.
 5. W razie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego i uregulowania należności z tytułu najmu, zwaloryzowana kaucja zabezpieczająca podlega zwrotowi w terminie  1 miesiąca od dnia opróżnienia lokalu. Kwotę  kaucji zabezpieczającej pomniejsza się o: koszty przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego, obliczonego w oparciu o stan faktyczny potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym,amortyzację elementów wyposażenia lokalu, obliczoną na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,inne należności Wynajmującego, w tym zaległości w opłatach za najem lokalu.
 6. Po rozwiązaniu umowy najmu lokalu mieszkalnego, Najemcy, którzy zawarli z TBS DOMBUD sp. z o. o. umowę najmu miejsca postojowego/garażu, obowiązani są rozwiązać ww. umowę. • Rozwiązanie umowy najmu miejsca postojowego/boksu garażowego/garażu i rozliczenie kaucji

Umowę najmu miejsca postojowego może być rozwiązana w następujący sposób:

 • za wypowiedzeniem – jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, lub
 • za porozumieniem stron – w każdym czasie za zgodą Wynajmującego (wybierając ten sposób rozwiązania umowy najmu należy zaznaczyć to w powyższej prośbie).
 1. Zwrot kaucji zabezpieczającej z tytułu umowy najmu miejsca postojowego/ garażu oraz kaucji za wydanie karty magnetycznej nastąpi w terminie  1 miesiąca od dnia protokolarnego przekazania TBS DOMBUD sp. z o. o. miejsca postojowego/garażu.

 

 

no-repeat;center top;;