„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych – etap III: Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne nr 5 i 6 z wbudowanymi garażami indywidualnymi wraz z zadaniem 3 infrastruktury towarzyszącej i parkingami oraz zadaniem 3 zagospodarowania terenu przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia