Warunki partycypacji
Kto ma prawo do zawarcia z TBS umowy o partycypację

Art.29 ust.1, 2, 2a i 2b oraz art.29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1020 z późn. zm.) wskazują osoby, które mogą zawierać z TBS umowę o partycypację:
„Art. 29. 1. Pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, a także osoby mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie, mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych lokali.
2. Powiat, gmina, związek międzygminny lub Agencja Mienia Wojskowego, o której mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1456 oraz z 2018 r. poz. 138), działając w celu podnajmowania lub przydziału lokali mieszkalnych osobom fizycznym, może zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których będzie najemcą.
2a. Organizacja pożytku publicznego realizująca cele, o których mowa w art. 30a ust. 2, może zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których będzie najemcą.
2b. Fundusz inwestycyjny zamknięty w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub spółki, których współudziałowcem lub współakcjonariuszem jest taki fundusz inwestycyjny mogą zawierać z towarzystwem umowy uczestnictwa w kosztach budowy lokali mieszkalnych, powstałych przy udziale finansowania zwrotnego. „
„Art. 29a. Osoba fizyczna może zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. „
Warunki finansowe związane z zawarciem umowy o partycypację
Partycypant ponosi procentowy udział w kosztach budowy uzależniony od metrażu i wartości danego mieszkania. Partycypacja nie przekracza 30% wartości mieszkania.

Warunki najmu
Jakie warunki ustawowe należy spełnić przy zawarciu umowy najmu

Z godnie z art. 30 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1020 z późn. zm.) Najemca przy zawieraniu umowy najmu musi udokumentować :
1)Brak tytułu prawnego do innego lokalu tj. brak: odrębnej własności lokalu, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, służebności mieszkania, prawa najmu, użyczenia, także spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, umowa dożywocia.
„Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości”
„Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.
Aby udokumentować brak tytułu prawnego do innego lokalu Najemca musi złożyć w siedzibie TBS-u stosowne oświadczenie (e-biuro>Dla przyszłych Najemców >Oświadczenie do umowy najmu).
2) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu nie może przekroczyć maksymalnego dochodu określonego w ustawie
Art. 30 ust. 1 pkt 2- Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK z KFM, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji

Ilość osób w gospodarstwie domowym Będzin
(za wyjątkiem Klonowej 7),
Jaworzno
Ruda Śląska, Czempiela 12
1 6 626,01
2 9 939,01
3 12 147,68
4 14 356,35
5 16 565,02
6 18 773,68

Art. 30 ust. 1 pkt 2a- Dla lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK z finansowania zwrotnego, w przypadku gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji

Ilość osób w gospodarstwie domowym Będzin, ul. Klonowa 7
Ruda Śląska,
Czempiela 14 – 20
1 5 606,62
2 8 409,93
3 10 448,70
4 12 232,63
5 14 271,40
6 16 310,17

Aby udokumentować dochód Najemca musi złożyć w siedzibie TBS-u stosowną deklarację (e-biuro>Dla przyszłych Najemców >Deklaracja o dochodach -przed podpisaniem umowy najmu).

UWAGA

Najemca przed zawarciem umowy najmu jest zobowiązany do wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu w wysokości 12-krotności czynszu liczonej według stawki czynszu obowiązującej na dzień zawarcia umowy najmu