Towarzystwo Budownictwa Społecznego Dombud Sp. z o. o. zostało utworzone w październiku 2001 roku przez dwóch udziałowców: P.B Dombud S.A. i Gminę Będzin.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

Spółka może także:
1. Nabywać budynki mieszkalne.
2. Przeprowadzać remonty mieszkań i modernizację obiektów własnych przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na zasadzie umów najmu.
3. Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach stanowiących własność Spółki.
4. Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach stanowiących własność Spółki.
5. Budować domy mieszkalne i użytkowe stanowiące infrastrukturę towarzyszącą na rzecz innych inwestorów.
6. Prowadzić remonty i modernizację domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.
7. Prowadzić inwestycję z zakresu przygotowania technicznego terenów wyznaczonych w mieście pod budownictwo mieszkaniowe.
8. Pełnić funkcję inwestora zastępczego, w zakresie budownictwa infrastruktury towarzyszącej mieszkalnictwu.
9. Budować budowle i urządzenia infrastruktury technicznej związane z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego.