Obowiązek złożenia deklaracji o dochodach – podstawy prawne.

Obowiązek złożenia deklaracji o dochodach – podstawy prawne.

Zgodnie art.30 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 1995 Nr 133 poz.654)  „ Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.”

Kto i w jakim terminie ma złożyć deklarację o dochodach?.

obowiązek złożenia deklaracji o dochodach do dnia 31.05.2019 roku mają Najemcy zamieszkujący w budynkach mieszkalnych pod niżej wskazanymi adresami:

 • Będzin
 1. Kalinowa nr 2, 4, 6, 8
 2. Klonowa nr 1, 3, 5, 7
 3. Jaworowa nr 8
 4. Jarzębinowa nr 2, 4, 6
 5. sierż. G. Załogi nr 8, 10, 12, 14
 6. sierż. G. Załogi nr 16, 18, 20, 22

 

 • Jaworzno
 1. Azot nr 2B, 4B

 

 • Ruda Śląska
 1. Czempiela nr 12, 14, 16, 18, 20

 

 • Osoby, zamieszkujące w pozostałych w budynkach mieszkalnych należących do TBS, które nie składały deklaracji w roku poprzednim.

UWAGA:

Druk deklaracji o dochodach można odebrać w siedzibie naszej firmy lub pobrać z naszej strony internetowej:

 e-biuro ® dla Najemców ® Deklaracja o dochodach (składana co 2 lata)

 Druk w oryginale należy złożyć w siedzibie TBS – u

Co to jest dochód i jak go obliczyć?

Zgodnie art.30 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego do sposobu deklarowania dochodu stasuje się  przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180 oraz 2018 r. poz. 756)

Art. 3. ust. 3 (pierwsze zdanie)  „Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.”

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 201 r. poz. 690),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354),
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245),
 • dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540),
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529).

 

W związku z powyższym dochód wyliczymy w następujący sposób:

PRZYCHÓD (dochód brutto; poz. 29)  –  KOSZTY uzyskania przychodu (poz. 30) i  SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (emerytalne, rentowe, chorobowe; poz. 70) =  DOCHÓD.

Nie odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne i podatku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.600 (przychód) – 1.668,72 (koszty uzyskania) – 3.783,96 (składki na ubezpieczenie społeczne = 22.147,32

22.147,32 / 12 miesięcy = 1.845,61 zł średni miesięczny dochód.

Limity dochodu

Ilość osób w gospodarstwie domowym Będzin

(za wyjątkiem Klonowej 7),

Jaworzno

Ruda Śląska, Czempiela 12 Będzin, ul. Klonowa 7

Ruda Śląska,

Czempiela 14 – 20

1 6 626,01 5 606,62 4 077,54
2 9 939,01 8 409,93 6 116,31
3 12 147,68 10 448,70 8 409,93
4 14 356,35 12 232,63 10 193,86
5 16 565,02 14 271,40 12 232,63
6 18 773,68 16 310,17 14 271,40

 

PAMIĘTAJ ! :

Zgodnie z art. 30 ust.5 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  w razie

„1) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200 % czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana,

2) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu;”